தமிழோவியம்
கவிதை : நாட்குறிப்பு
- சேவியர்

என்
டைரியை
நீ
வாசித்து விடுவாயோ
என்னும் அச்சத்தைப் போலவே

என்
கவிதையை
நீ
வாசிக்காமல் விடுவாயோ
என்னும் அச்சமும்.

ஒன்றில்
என் கோரமுகம்
இன்னொன்றில்
என் ஈரமுகம்.

அந்தரங்கத்தின்
அவையேற்றத்தைத் தடுக்கும்
அச்சத்தின் மிச்சமே
என் நாட்குறிப்பில்
தேங்கி நிற்கிறது.

எப்படியேனும்
மேடையேறி விடத் துடிக்கும்
தயக்கத்தின் பாதங்கள்
கவிதைகளிலும்.

இரவின் தனிமையில்,
மனைவியும்
ஆழ்ந்துறங்கிய பின்னர்...

நெடுநேரம் வாசிக்கிறேன்.
எழுதத் துவங்காத
என்
டைரியின் பக்கங்களை.

Copyright © 2005 Tamiloviam.com - Authors