தமிழோவியம்
கவிதை : சொத்துப் பங்கீடு!!
- கவிஞர். இமாம் கவுஸ் மொய்தீன்

 

 தந்தையின் சொத்து
 மக்கட் கென்பர்!

 அவரின் மறைவுக்குப் பின்
 நிகழ்ந்தது சொத்துப் பங்கீடு!

 மூத்தவருக்குச் சென்றன
 வீடும் கடையும்!

 அடுத்தவரின் பங்கில்
 நஞ்சை புஞ்சைகள்!

 மற்றவருக்குச் சென்றன
 நகைகளும் மனையும்!

 சகோதரிகளின் பங்கில்
 கால்நடைகள்!

 கடைசி மகனாய்
 நான் இருந்ததால்....

 என் பங்கில் வந்தன
 கடனும் அம்மாவும்!!

Copyright © 2005 Tamiloviam.com - Authors