இங்கிலாந்து தேர்தல் வளர்ச்சியா? வீழ்ச்சியா?

"வந்திட்டங்காய்யா ! வந்திட்டாங்க !" வடிவேலின் முத்திரை வார்த்தைகள் தான் ஞாபகத்திற்கு வருகின்றன. என்ன? இவன் எதைப் பற்றிக் கூறுகிறான் என்று உங்கள் புருவம் சுருங்குவது புரிகிறது.

Read more

கடைசியாக : January 1, 2022 @ 6:25 pm