விநாயகருடன் கருணாநிதி சந்திப்பு

  (2002ல் எழுதிய நெத்தியடி.. வாசகர்களுக்காக மீள்பதிவு) கருணாநிதிக்கு 'போரடித்தால்' விநாயகரைப் பிடித்துக் கொள்வார். அவரை ஏன் அறுக்கிறீர்கள், ஆடுகிறீர்கள் என்று ஆயிரக்கணக்கில் கேள்விகள் கேட்பார். இதெல்லாம்

Read more

மனத்திற்கு

    சென்றதினி மீளாது…மூடரே நீர் எப்போதும் சென்றதையே சிந்தை செய்து கொன்றழிக்கும் கவலையெனும் குழியில் வீழ்ந்து குமையாதீர்… சென்றதனைக் குறித்தல் வேண்டாம்- இன்று புதிதாய்ப் பிறந்தோம்

Read more

கடைசியாக : January 1, 2022 @ 6:25 pm