வாசல்

கழுவிக் கொண்டு கையிலிருந்து விழுந்தது நீர் நழுவிக் கொண்டு விரலிருந்து வந்தது வண்ணம் வீட்டின் தலைமகள்  முன்னெடுத்து, அவதரிக்க நிலமகளுக்கு நடந்தது அலங்காரம் திசைகளுக்கு ஒரு பின்பமென எட்டும்

Read more

செலோ என்றொரு நண்பன்!

    சிதறிப் போனவையையும்  கீறல் விழுந்தவையும்  மீண்டும் காகிதமாக  தன்னைக் கிழித்துக் கொள்பவன்   பணத்தில் பாகப்பிரிவினை நடக்காமலிருக்க கண்ணாடி  ரோடுபோடும் காண்ராக்டர்   அஞ்சல்

Read more

எந்திரன் ரிடன்ஸ்

  நிலுவையில் இருக்கும் வழக்குகளுக்கு விரைவாகத் தீர்ப்புச் சொல்ல ரோபோக்களை  அங்கீகரிக்க வேண்டி வந்த பொது நலன்  வழக்கை அடுத்த மாதத்திற்கு ஒத்திவைத்தார் நீதிபதி!    பணம்

Read more

என் மகள்

அண்டங்கள் தாண்டி ஆகாயத்தில் உலாவும் மீன்களில் ஏதோ இன்று என்கைகளில் கலை மான் என்பேனா! சத்திய மான என் சக்தி இது சிஷ்டியில் விளைந்த மூல சொத்து

Read more

நான் தேடுவதில்லை

திருவிழாக்களும் தேர்வுலாக்களும் எனக்கு வசந்தகாலம் சில்லறை அதிகம் சேர்வதால் தெரு நாய்களும் கொசுக்களும் என் பங்காளிகள் இரவில் எனக்கு துணையாக நெருசலான சாலைகளும் நெருடலான காலைகளும் என்

Read more

என்னைப் போல ஒருவன்

புதிய மடி கிடைத்தது புகுந்தோடி தவழ்ந்தேன்; உயரமான தோள்கள் கிடைத்தது உலகை ஏறிப் பார்த்தேன்; பாச விரல்கள் கிடைத்தது பற்றிக்கொண்டேன் பயமின்றி; பைசா காசுகள் கிடைத்தது பையுடன்

Read more

கடைசியாக : January 1, 2022 @ 6:25 pm