அவனா இவன் !!

இத்தாலி நாட்டைச் சேர்ந்த ஒரு கிறிஸ்துவ ஓவியன், உலகமெல்லாம் கிறுஸ்துவ மதம் பரவ வேண்டும், அதன் மூலம் தன் ஓவியக்கலை பரவ வேண்டும் என்று எண்ணினான்.  அதற்காக

Read more

மனத்திற்கு

    சென்றதினி மீளாது…மூடரே நீர் எப்போதும் சென்றதையே சிந்தை செய்து கொன்றழிக்கும் கவலையெனும் குழியில் வீழ்ந்து குமையாதீர்… சென்றதனைக் குறித்தல் வேண்டாம்- இன்று புதிதாய்ப் பிறந்தோம்

Read more

கடைசியாக : January 1, 2022 @ 6:25 pm