அறிந்தும் அறியாமலும் – மேடை நாடகம் (NJ)

Stage Friends (USA) Proudly

Presents their 18th production

Arindhum Ariyamalum (அறிந்தும் அறியாமலும்)

on Apr 23rd at 4 PM.

Where : Colts Neck High School, 59 Five Points Rd,  Colts Neck, NJ 07722

Story : ’Late’ Sujatha

Direction : Guru

Asst : Ganesh Chandra

தொடர்புடைய படைப்புகள் :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

கடைசியாக : April 4, 2011 @ 10:38 pm