இந்திய அரசமைப்பு வழங்கும் அடிப்படை உரிமைகள் – 4

ஷரத்து 14 முதல் 16 வரையிலான மூன்று ஷரத்துகளும் சம உரிமை பற்றியவை, முதலில் ஷரத்து 14 ஐப் பார்ப்போம்  The State shall not deny

Read more

இந்திய அரசமைப்பு வழங்கும் அடிப்படை உரிமைகள் – 3

  இப்போது ஷரத்து 13 (1) All laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this

Read more

இந்திய அரசமைப்பு வழங்கும் அடிப்படை உரிமைகள் – 2

  அடிப்படை உரிமைகளில் ஒவ்வொரு ஷரத்தாகப் இனி …  ஷரத்து 12 ம் 13 ம் பொது என்று சொல்லப்படுகிறது அதாவது பகுதி மூன்றுக்கான பொது ஷரத்து

Read more

இந்திய அரசமைப்பு வழங்கும் அடிப்படை உரிமைகள் – 1

பகுதி – 1 இந்தியப் பிரஜை அரசியல் அமைப்புச் சட்டம் பற்றிய அடிப்படை பற்றியாவது அறிந்திருக்க வேண்டும். குறிப்பாக அடிப்படை உரிமைகள் பற்றி தெரிந்திருத்தல் நலம். Constitution

Read more

இந்திய அரசமைப்பு வழங்கும் அடிப்படை உரிமைகள் – புதிய தொடர்

  இந்தியப் பிரஜை அரசியல் அமைப்புச் சட்டம் பற்றிய அடிப்படை பற்றியாவது  அறிந்திருக்க வேண்டும். குறிப்பாக அடிப்படை உரிமைகள் பற்றி தெரிந்திருத்தல் நலம்..  இந்த அடிப்படை உரிமைகள்

Read more

கடைசியாக : September 18, 2021 @ 7:40 pm