ஹிந்தோளம்

ஆங்கிலத்தில் திருமணமாகாதவரை "bachelor" என்று குறிக்கின்றனர். இந்த வார்த்தை தமிழிலிருந்து ஆங்கிலத்துக்கு சென்ற வார்த்தை என்பது என் எண்ணம். "பேச்சிலர்" அதாவது பேச்சுத்துணைக்கு ஆளில்லாதவர் என்ற வார்த்தை

Read more

மாண்ட்

இசை என்பது வெறும் கேளிக்கைக்கான விஷயம் அன்று. இறைவன் நாத வடிவானவன் என்று மறைகள் கூறுகின்றன. பாரதி, கலைவாணியை, "வீணை செய்யும் ஒலியில் இருப்பாள்" என்கிறார். ஒவ்வொரு

Read more

கடைசியாக : September 18, 2021 @ 7:40 pm