கடவுளின் ஞாபகம் வருகிறது….

    கையில் காசு இல்லாமல் கடந்து செல்லும் பெரும் செலவு மருத்துவர் அறையில் காத்திருக்கும் நொடி   இயல்பாகக் கடவுளை ஞாபகப் படுத்துகிறது…..   கூடிப்

Read more

கடைசியாக : December 25, 2020 @ 10:40 am