நீதிமன்றங்கள் – இருட்டறையா… ஒளிவிளக்கா

சட்டம் ஒரு இருட்டறை… அதில் வக்கீலின் வாதம்தான் ஒளிவிளக்கு… என்ற அறிஞர் அண்ணாவின் வாசகம்..  நீதிமன்றங்களில் வழக்கறிஞர்களின் மதிப்பை, பங்களிப்பை, முக்கியத்வத்தை ஒற்றை வரியில் எடுத்துரைக்கும் அருமையான

Read more

கடைசியாக : September 18, 2021 @ 7:40 pm