பாயிரம் இல்லையேல் அது நூல் இல்லை!

பாயிரம் என்பது முகவுரை. எந்த நூல் எழுதுவதாயினும் அந்த நூலுக்குப் பாயிரம் எழுத வேண்டுமென்பது மரபு. சிறந்த நூல்களுக்கு முகவுரை இன்றியமையாதது. அதனால் நூலை ஆராய்ந்து, அதன்

Read more

கடைசியாக : December 25, 2020 @ 10:40 am