மனத்திற்கு

    சென்றதினி மீளாது…மூடரே நீர் எப்போதும் சென்றதையே சிந்தை செய்து கொன்றழிக்கும் கவலையெனும் குழியில் வீழ்ந்து குமையாதீர்… சென்றதனைக் குறித்தல் வேண்டாம்- இன்று புதிதாய்ப் பிறந்தோம்

Read more

கடைசியாக : January 1, 2022 @ 6:25 pm