கொஞ்சம் நில்லுங்கள் !!!

  இந்தியா என்றாலே எல்லோரும்  நம் கலாச்சாரம், கூட்டுக் குடும்பம், உறவுகளுக்கு மதிப்புக் கொடுத்து அணைத்துச் செல்பவர்கள் என்று தான் பெருமையாக பேசுவார்கள். ஆனால் இன்று அந்த

Read more

என்னைப் போல ஒருவன்

புதிய மடி கிடைத்தது புகுந்தோடி தவழ்ந்தேன்; உயரமான தோள்கள் கிடைத்தது உலகை ஏறிப் பார்த்தேன்; பாச விரல்கள் கிடைத்தது பற்றிக்கொண்டேன் பயமின்றி; பைசா காசுகள் கிடைத்தது பையுடன்

Read more

கடைசியாக : April 17, 2020 @ 5:03 pm