செயற்கரிய செய்யவல்லார்

  “செயற்கரிய செய்வார் பெரியர் சிறியர் செயற்கரிய செய்கலாதார்” என்று திருவள்ளுவர் ஸ்டீவ் ஜாப்ஸைப் பற்றித்தான் சொல்லி இருக்கவேண்டும். இன்று, சற்று நேரமுன்பு ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் தன்

Read more

கடைசியாக : December 25, 2020 @ 10:40 am