ஃபுக்குஷிமா முதல் கூடங்குளம் வரை!

மீண்டுமொருமுறை கூடங்குளம் கொதிநிலையை அடைந்துள்ளது. இந்தமுறை இன்னும் அதிக வேகம் இன்னும் அதிக வெப்பம். இது இறுதிகட்ட வாய்ப்பு என்பதை மக்கள் உணரந்துள்ளனர். கேள்விப்பட்டவரை அனைத்து தென்

Read more

கடைசியாக : December 25, 2020 @ 10:40 am