ரீதிகௌளை

ராகங்கள் மேல் ஈடுபாடு வந்தவுடன் எதைக்கேட்டாலும், 'என்ன ராகம், என்ன ராகம்?' என்று மனம் தானாக அலச ஆரம்பிக்கும். ஒரு பாடலின் ராகத்தைக் கண்டுபிடிக்கும் போது கிடைக்கும்

Read more

கடைசியாக : December 25, 2020 @ 10:40 am