கிழித்தெறிந்த காகிதம்; காட்டினை அழித்தது!

எழுதி நிறைந்ததில் கவிதையானது – கதைகளானது – புத்தகமானது; கிழித்து கிழித்து எரிந்ததில் – குப்பையானது; காகிதம்!   கண்ணீரில் மை தீட்டி, எண்ணம் வார்த்ததில் கடிதமானது;

Read more

கடைசியாக : January 1, 2022 @ 6:25 pm