விளம்பரங்களா … விஷமங்களா

ஒருவர் :  வர வர தொலைகாட்சியில் நிகழ்சிகளையே பார்க்க முடியலே… விளம்பரங்களா போட்டு கொல்றாங்க… மற்றவர்:  ஏங்க… விளம்பரங்கள்தான் எனக்கு சாப்பாடே  போடுது! ஒருவர் :  நீங்க

Read more

கடைசியாக : September 18, 2021 @ 7:40 pm