தமிழோவியம்
தொடர்கள் : ஈழப்பிரச்சினை - ஒரு பார்வை - பாகம் : 8
-
தமிழர்களை மதரீதியாகவும் பிராந்திய ரீதியாகவும் பிரித்து, முக்கியமாக முஸ்லீம் தமிழர், மலையகத் தமிழர், இலங்கைத் தமிழர் என்று பிரிவுபடுத்தி, அவர்களை ஒன்றிணையாத வண்ணம் பார்க்கின்றது. தமிழ் - முஸ்லீம் கலவரங்களை அதற்காகவே சிங்கள அரசு தூண்டிவிடுகின்றது
Copyright © 2005 Tamiloviam.com - Authors