தமிழோவியம்
அறிவிப்பு : இலக்கியவாதி
-

இலக்கியவாதி !

இவனுக்கு இலக்கியமும் தெரியாது, இலக்கணமும் புரியாது. அன்றாடம் நாம் பார்க்கும் மக்களில் இவனும் ஒருவன்.

வரும் வாரம் முதல் சத்யராஜ்குமார் எழுதும் புதிய தொடர்கதை. படிக்கத்தவறாதீர்கள் !

முகு : இக்கதையில் வரும் பெயர்களும், சம்பவங்களும் கற்பனையே !! :)

Copyright © 2005 Tamiloviam.com - Authors