தமிழோவியம்
தொடர்கள் : கனலை எரித்த கற்பின் கனலி - பாகம் : 3
- செல்வன்
"...உதாரண புருஷன் என்று சொல்லும் வாழ்வை இவர்கள் வாழவில்லை.இவர்கள் வாழ்ந்தது போல் வாழ வேண்டும் என நினைத்தால் நாம் தப்பு செய்கிறோம் என்று அர்த்தம்..."
Copyright © 2005 Tamiloviam.com - Authors