தமிழோவியம்
தொடர்கள் : கனலை எரித்த கற்பின் கனலி - பாகம் : 4
- செல்வன்
தன்மீது பக்தி செலுத்துவோரை அவன் என்ன விலை கொடுத்தேனும் காக்கிறான்.பக்தி செலுத்ததோரை அவ்வளவாக கண்டுகொள்வதில்லை.அது பெற்ற தகப்பனாக இருந்தாலும் சரி,சொந்த மகனாக இருந்தாலும் சரி.
Copyright © 2005 Tamiloviam.com - Authors