தமிழோவியம்
கவிதை : உணவு
- குகன்

கையில் சுலாயுதமாய் ஃபோர்க்
விரல்கள் நடுவில் ஸ்புன்
நேடு நேரம் கழித்து செரிக்கும் உணவு
கை கழுவ ஃப்பிங்கர் ப்பௌல் !!

இங்கே உணவின் வகைகள் நிறைவு
கொடுக்கும் அளவோ குறைவு !
பசி அடங்கியதோ கடுகளவு
வரும் பில்லோ வானளவு !!

அன்ன தானம்
தனத்திடம் மட்டும் குடியிருக்கிறாள் !
அன்னபூரணி
புரனமாய் மாறிவிட்டாள் !!

அரோக்கியமான உணவு மலிவாய் இருக்க
வியாதிகளை உணவாய் உண்ண...

கலாச்சாரத்தை மறந்த மனிதன்
உணவுக்கு கலாச்சாரம் வளர்க்கின்றான் !!

Copyright © 2005 Tamiloviam.com - Authors