தமிழோவியம்
கவிதை : தந்தை பெரியார்
- தியாகு

சாதி மருட்டினை மோதி
விரட்டி
சாதிக்க பிறந்த சூரியனே!
இல்லை கடவுள் இருந்திடில்
இருக்குமே சமதர்ம நீதி
யென்றாய்!
உதிக்கின்ற சூரியனும்
அடிக்கின்ற
காற்றும் அனைவர்க்கும்
பொதுவானபோது -பூமியில்
பிறக்கின்ற பிள்ளைக்கும்
பிறந்து
இறக்கின்ற மனிதற்க்கும்
பூமிபொதுவே என்றாய்!
வெள்ளை தாடியும் கருப்பு
சட்டையும்
கையில் தடியும்
வார்த்தையில் வெடியும்-
கொண்டுநீ
நடந்ததால் விடிந்தது
எங்கள் காலை!
சாமி இருந்திடில் வேதம்
இருந்திடும்-
பேதம் இருந்திடும் அதனால்
சாமி ஒழித்திட
புறப்பட்ட எங்கள்
புதுசாமியே !

Copyright © 2005 Tamiloviam.com - Authors