தமிழோவியம்
வ..வ..வம்பு : புதிய பிரதமர்
-

இங்கிலாந்து புதிய பிரதமர் கார்டன் பிரவுன் மனைவி சாராவுடன் உற்சாகமாக கையசைத்தபடி, பிரதமருக்கான அதிகாரப்பூர்வ வீட்டுக்கு வருகிறார்.

Copyright © 2005 Tamiloviam.com - Authors