தமிழோவியம்
தொடர்கள் : ஷியான் பயணம் - பாகம் : 1
- ராசுகுட்டி

20 நாட்களுக்கு முன் ஏற்பாடு செய்யப் பட்ட பயணம். பிரயாணத்திற்கான ஏற்பாடுகள், தங்கும் வசதி குறித்த தேர்வு மற்றும் முன்பதிவுகள், பார்வையிட வேண்டிய இடங்களின் தேர்வு மற்றும் நுழைவுச்சீட்டுகளுக்கான முன்பதிவுகள் என்று முதல் இலக்கணத்தை மீற வேண்டியதாயிற்று, ஆனால் சாத்தியமானது நினா வூ என்னும் அலுவலகத்தோழியின் உதவிகளால் மட்டுமே!

Copyright © 2005 Tamiloviam.com - Authors