தமிழோவியம்
தொடர்கள் : குர்ஆன் அருளப்பட்ட விதம்
- நல்லடியார்

 

அமானுட கேள்விகளும், அரைகுறை ஞானிகளும் - குர்ஆன் அருளப்பட்ட விதம் 

- நல்லடியார்

Copyright © 2005 Tamiloviam.com - Authors