தமிழோவியம்
தொடர்கள் : ஷியான் பயணம் - 3
-
உண்மையில், 18 மணி நேர பிரயாணத்தையும் பொறுத்து, ஆயிரக்கணக்கில் காசையும் செலவழித்து, என் நண்பர்கள் யாரும் கூட சென்றிராத இடத்திற்கு எதற்காக செல்ல வேண்டும். (மேலும் படிக்க) ...
Copyright © 2005 Tamiloviam.com - Authors