தமிழோவியம்
அடடே !! : இந்த ஓவியத்தை பார்த்தால் என்ன தோன்றுகிறது ?
- நளாயினி

இந்த படத்தை பார்த்தால் உங்களுக்கு என்ன தோன்றுகிறது.. ?

உங்கள் எண்ணத்தை சரி பார்க்க... கீழே செல்லவும்..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artists View : Any pain sharper than a cut, we all understand is love.

Copyright © 2005 Tamiloviam.com - Authors