தமிழோவியம்
தொடர்கள் : ஈழப்பிரச்சினை - ஒரு பார்வை (3)
-
இலங்கையின் வரலாறு குறுகிய அரசியல் நோக்கங்களுக்காகத் திரிக்கப்பட்டாலும், சிங்களவர்களின் சரித்திரமான மகாவம்சத்திலேயே தமிழர்கள் இலங்கையின் பூர்வீகக்குடிகள் என்பதற்கான ஆதாரமும், சிங்களவர்களுக்கு முன்பே தமிழர்கள் இலங்கைத் தீவில் வாழ்ந்ததற்கான ஆதாரங்களும் உண்டு. அதனால் சிங்களவர்களுக்கு எந்தளவு உரிமை இலங்கையிலுண்டோ, அந்தளவு உரிமை ஈழத்தமிழர்களுக்குமுண்டு என்பதை யாரும் மறுக்க முடியாது.
Copyright © 2005 Tamiloviam.com - Authors