தமிழோவியம்
தொடர்கள் : அடுத்த கட்டம் - 4
-
அந்த அறையிலிருந்த எல்லோரும், சதீஷையே ஆவலாகப் பார்த்துக்கொண்டிருந்தார்கள். அவர்களுடைய நம்பிக்கை பொங்கும் முகங்களைப் பார்க்கையில், அவனுக்குள் எங்கோ உற்சாகம் பொங்குவதுபோலவும், அதேநேரத்தில் மளுக்கென்று முறிந்து விழுவதுபோலவும் தோன்றியது.
Copyright © 2005 Tamiloviam.com - Authors